Činnost kontrolního výboru obce Kohoutov


 

1 . činnost dle zákona o obcích a zákona o účetnictví


 

Kontrolní výbor obce zřídilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích §117 odst .2 zastupitelstvo obce. Podle ustanovení §119 odst. 3 zákona o obcích kontrolní výbor provádí kontrolu obce.

 

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověřenízastupitelstva obce) oprávněkontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a radyobce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výborya obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 119 odst. 3 písm.c/ téhož zákona).


 

Ve vztahu k připomínkám, návrhům a podnětům občanů obce, zákon o obcích stanoví povinnost k jejich vyřizování orgánům obce. Kontrolní výbor není orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu se kontrolní výbor zabývá připomínkami, návrhy a podněty občanů tehdy, pokud mu to zastupitelstvo obce uloží. Zastupitelstvo obce může pověřit v jednacím řádu kontrolního výboru, že pověřuje kontrolní výbor prováděním kontrol na základě podnětů občanů obce, popř. sám kontrolní výbor může předložit zastupitelstvu návrh na provedení takové kontroly. Zápis z kontroly zpracovaný kontrolním výborem by tedy mohl být podkladem pro vyřízení podnětu občana příslušným orgánem obce.


 

Z kontroly vyhotoví kontrolní výbor zápis a v něm uvede, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly kontrolou zjištěny, a stanoví návrhy opatření k tomu, aby nedostatky byly odstraněny. Kontrolní výbor nestanoví přímo opatření, opatření stanovuje zastupitelstvo obce .

 

Opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolním výborem při kontrole ukládá zastupitelstvo obce starostovi , který je odpovědný za zabezpečení vedení obce podle právních předpisů. V obcích, v nichž není zřízena funkce tajemníka, ukládá nápravná opatření starosta přímo konkrétní osobě v dané činnosti.,


 

2.Konkrétní činnosti kontrolního výboru

 

  • minimálně 3 x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva

  • 1 x ročně provést kontrolu činnosti výborů finančního , rozvojového a výboru pro Lidová řemesla

  • 1 x ročně provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a starosty obce v oblasti nápravy a odstranění nedostatků při hospodaření obce

  • 1 x ročně kontrola výběrových řízení , pokud byla vypsána


 

3. Dokumentování kontrol


 

Ze svých kontrol uskutečňuje zápis s přijatými usneseními a návrhy, které předkládá zastupitelstvu obce . O usneseních hlasuje , tak , že musí být přítomna nadpoloviční většina členů (2) a přijatá usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů , rozhoduje hlas předsedy výboru. Zápis bude podepsán předsedou výboru. Bude přiložena prezenční listina.


 


 


 


 


 

4. Složení kontrolního výboru


 

předseda ČERNÝ Josef

člen PAVLAS Robert

člen PIVOŇKOVÁ Jana


 


 

5. odměny členů kontrolního výboru


 

předseda ČERNÝ Josef 600,- Kč / měsíc

člen PAVLAS Robert 2000,- Kč / rok

člen PIVOŇKOVÁ Jana 2000,- Kč / rok


 

Odměna bude vyplacena aktivním členům výboru , jak za docházku tak za plnění daných úkolů , návrh na výši odměny podává předsedsa výboru Zastupitelstvu obce. Odměna je splatná do 31.12. daného roku.