Činnost Rozvojového výboru obce Kohoutov


 


 

Rozvojový výbor obce byl zřízen na základě zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích dle §117 odst 1.


 

1/ Rozvojový výbor byl zřízen zastupitelstvem obce, tomu je také přímo odpovědný  za přijatá opatření , návrhy a plnění svých činností a úkolů jím svěřených dle § 118. Starosta obce má sistační oprávnění, tj. může pozastavit výkon usnesení výboru v otázkách samostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné.


 

2/ Rozvojový výbor se zabývá komplexem úkolů , zahrnující kulturní, sociální, sportovní a společenské potřeby v obci .


 

Zejména :

  • podává návrh na rozpočet v oblasti paragrafu 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

  • podává návrh na rozpočet na výši příspěvků na činnost neziskovým organizacím v obci i mimo obec

  • vypracovává plán činnosti výboru na daný rok - schůze výboru bude minimálně 4 x ročně

  • vypracovává spolu s ostatními složkami přehled akcí v obci na daný rok , akce pod patronací obce také vede a zodpovídá za ně organizačně

  • dále podává návrhy na opravy nemovitostí ve vlastnictví obce

  • zúčástní se jednání při plánování investičních akcí obce

  • spolupracuje při podávání žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova

  • vyhodnocuje návrhy pomoci pro sociálně slabší občany

  • spolupracuje s ostatními složkami v obci na daných akcích


 

3/ Ze svých schůzí uskutečňuje zápis s přijatými usneseními a návrhy, které předkládá zastupitelstvu obce . O usneseních hlasuje , tak , že musí být přítomna nadpoloviční většina členů ( 3) a přijatá usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů , rozhoduje hlas předsedy výboru. Zápis bude podepsán předsedou a jedním členem výboru. Bude přiložena prezenční listina.


 

4/ Složení výboru :

předseda Mgr. Černá Hana

člen Stoklasa Ondřej

člen Ing. Tyrnerová Jarmila

člen Pindl Pavel

člen Švorcová Kamila


 

5/ Odměňování výboru :

předseda Mgr. Černá Hana 600,- Kč / měsíčně

člen Stoklasa Ondřej ( zastupitel) 600,- Kč / měsíčně

člen Ing. Tyrnerová Jarmila ( zastupitelka) 600,- kč / měsíčně

člen Pindl Pavel 2000,- Kč / rok

člen Švorcová Kamila 2000,- Kč / rok

 

Odměna bude vyplacena aktivním členům výboru , jak za docházku tak za plnění daných úkolů , návrh na výši odměny podává předseda výboru Zastupitelstvu obce. Odměna je splatná do 31.12. daného roku.